Informatiedocument Stoker Insurance

Stoker Insurance hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan in onze dienstverleningsdocumenten.

Belangrijk

Dit informatiedocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling

(verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020257. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Onze dienstverlening

Stoker Insurance adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie.

Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Onze relatie met aanbieders:

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Stoker Insurance is een ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten.

  1. De financiële producten in ons assortiment worden (gedeeltelijk) ter beschikking gesteld door onze serviceproviders.
  2. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Informatie over onze beloning

Beloning via een serviceabonnement

Voor het beheer van uw bestaande verzekeringen worden wij bij voorkeur beloond via een maandelijks serviceabonnement. Als u een abonnement sluit dan ontvangen wij geen beloning van verzekeraars.

U ziet exact wat onze kosten zijn

Of wij nu door een financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u precies wat onze beloning is voordat u besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht geven wij u voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te gaan.

Service abonnement

Wij hebben voor u de volgende serviceabonnementen:

-      Particulier Pakket Schadeverzekeringen
-      Particulier Pakket Levensverzekeringen
-      Particulier Pakket Schadeverzekeringen + Levensverzekeringen
-      ZZP Pakket|
-      MKB Pakket

Uurtarief en vaste beloning

Indien in het oriënterende gesprek blijkt dat wij een opdracht voor u uitvoeren welke niet als zodanig is inbegrepen in ons dienstenpakket, dan kunnen wij op basis van een uurtarief of vaste beloning voor u aan de slag. Ons uurtarief bedraagt € 105,- Vooraf maken wij in dat geval een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u exact waar u aan toe bent. Indien de overeengekomen diensten niet worden opgenomen in uw abonnement of tegen uurtarief dan kunt u deze diensten afnemen op basis van een vaste beloning. U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de schadeverzekeringen premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie (fee)

In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag info@kifid.nl www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.013959.
Ons kantoor heeft zich niet geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de
Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Stoker Insurance is aangesloten bij het College Bescherming Persoongegevens.

Ons aansluitnummer is 1161121.

Pin It on Pinterest